ރިޔާސީ ބަޔާން : [56] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ރަދުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވާ " ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ " އަދި ޖުމްހޫރިއްޔަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން އިއްވަވާ " ރިޔާސީ ބަޔާންތައް " އެ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅެއް އަދި ތާރީޚު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 56
ތާރީޚުސުރުޚީ
1932-12-221932 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1954-09-131954 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1955-09-021955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1956-08-221956 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1957-08-211957 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1959-08-011959 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1960-07-191960 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1971-07-081971 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1973-01-301973 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1974-02-201974 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1975-02-271975 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1976-02-261976 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1977-02-241977 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާންް
1978-02-231978 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1979-02-171979 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1980-02-281980 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1981-02-261981 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1982-02-251982 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1983-02-241983 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1984-02-281984 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 56