ސުރުޚީ: 1984 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 28-Feb-1984
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢަދްލުއިންޞާފު
ތަޢުލީމް
ޞިއްޙަތު
އިޤްތިޞާދު
ބޯޓުފަހަރުދުއްވުން
މަސްވެރިކަން
ދަނޑުވެރިކަން
ޓޫރިޒަމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 11
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_11_maumoon_28-02-1984.pdf.pdf1984 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން74.77 MBAdobe PDFބައްލަވާ