ރިޔާސީ ބަޔާން : [56] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ރަދުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވާ " ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ " އަދި ޖުމްހޫރިއްޔަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން އިއްވަވާ " ރިޔާސީ ބަޔާންތައް " އެ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅެއް އަދި ތާރީޚު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 21 40 ގެ 56
ތާރީޚުސުރުޚީ
1985-02-281985 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1986-02-271986 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1987-02-261987 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1988-02-251988 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1989-02-191989 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1990-02-241990 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1991-02-281991 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1992-02-271992 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1993-02-241993 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1994-02-231994 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1995-02-271995 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1996-02-291996 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1997-02-271997 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1998-02-261998 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1999-02-251999 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2000-02-272000 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2001-02-222001 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2002-02-192002 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2003-02-272003 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2004-02-262004 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 21 40 ގެ 56