ސުރުޚީ: 1960 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 19-Jul-1960
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތް
ޢަދުލްއިންޞާފް
ދާހިލީ ސިޔާޔަތު
މާލީ ހާލަތު
ތަޢުލީމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 7
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_7_ fareed_19-07-1960.pdf.pdf1960 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ45 MBAdobe PDFބައްލަވާ