ސުރުޚީ: 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 17-Feb-1979
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖަސްޓިސް
ޖުވެނައިލް
ކޮމިޔުނިޓީ ސްކޫލް
ސައިންސް އެޑިއުކޭޝަން
ޓުއަރިޒަމް
ނެވިގޭޝަނަލް އެއިޑްސް
ކިންޑަރގާރޑަން
ޔުނިސެފް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 10
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_10_maumoon_17-02-1979.pdf.pdf1979 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން1.92 MBAdobe PDFބައްލަވާ