ސުރުޚީ: 1981 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 26-Feb-1981
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިޤްތިޞާދު
މަސްވެރިކަން
ޓުއަރިޒަމް
ދަނޑުވެރިކަން
ވިޔަފާރި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 11
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_11_maumoon_26-02-1981.pdf.pdf1981 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން120.36 MBAdobe PDFބައްލަވާ