ސުރުޚީ: 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 25-Feb-1982
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދާޚިލީސިޔާސަތު
ޚާރިޖީސިޔާސަތު
އިޤްތިޞާދު
މަސްވެރިކަން
ބޯޓުފަހަރުދުއްވުން
ޓުއަރިޒަމް
ދަނޑުވެރިކަން
ތަޢުލީމް
ޞިއްޙަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 11
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_11_maumoom_25-02-1982.pdf.pdf1982 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީބަޔާން102.45 MBAdobe PDFބައްލަވާ