ސުރުޚީ: 1957 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 21-Aug-1957
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަދުލުއިންސާފު
ދާހިލީ ސިޔާސަތު
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު
މާލީ ހާލަތު
ތަޢުލީމް
އިމްރާނީ ހާލަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 7
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_7_ fareed_21-08-1957.pdf.pdf1957 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ35.21 MBAdobe PDFބައްލަވާ