ސުރުޚީ: 1976 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 26-Feb-1976
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދާހިލީ ހިންގުން
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުން
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު
އިންދިރާ ގާނދީ
އަމިއްލަ މަދަރުސާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 10
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_10_ nasir_26-02-1976.pdf.pdf1976 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން33.78 MBAdobe PDFބައްލަވާ