ސުރުޚީ: 1983 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 24-Feb-1983
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމު
ޞިއްޙަތު
ޚިދުމަތް
ބޭރުފައިސާ
މަސްވެރިކަން
އިޤްތިޞާދު
ދަނޑުވެރިކަން
މުވާޞަލާތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 11
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_11_maumoon_24-02-1983.pdf.pdf1983 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން87.81 MBAdobe PDFބައްލަވާ