ފުރޭނިފައިވާ އިން ސުރުޚީ

އަކުރެއްޚިޔާރުކުރައްވާ 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ނޫނީ ކޮންމެވެސް އަކުރެއް ޖައްސަވާ  
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 20 ގެ 4755  ކުރިޔަށް >
ތާރީޚުސުރުޚީ
1961-10-31100 ފޫޓާއި 50 ފޫޓުގެ ގޯތީގައި ހުންނަ ފުރަބަންޑާރަ ލަކުޑީގެ ބިލް
1994-06-2011 ނޮވެމްބަރ 1993 ށް ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީ ތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ ނަންތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
-1351 ވަނަ އަހަރު "ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް" އަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
-1351 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި "ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް" ގެ ނަމުގައި އައު މަޖިލީހެއް އުފައްދަވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
-1352 ވަނަ އަހަރު ރަޖަބު މަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް އަންގަވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
2014-02-1117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-02-1617 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-03-2517 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-03-3117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-0117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-2117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-2717 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-03-3117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-0317 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-2217 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-02-1617 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-2117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-04-2117 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-02-1617 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-02-2417 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން