ސުރުޚީ: 1974 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 20-Feb-1974
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިިނިސްޓަރުން
މިިނިވަންކަން
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުން
ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން
ޓްއަރިޒަމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 9
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_9_ nasir_20-02-1974.pdf.pdf1974 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން38.36 MBAdobe PDFބައްލަވާ