ސުރުޚީ: 1959 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 1-Aug-1959
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލީ ހާލަތު
ތައުލީމް
އަމަންއަމާން
ޢިމްރާނީ ހާލަތު
މަދަނިއްޔާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 7
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_7_ fareed_01-08-1959.pdf.pdf1959 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ47.3 MBAdobe PDFބައްލަވާ