ސުރުޚީ: 1932 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 22-Dec-1932
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަމިއްލަ ވެރިކަން
ރަސްރަސްކަލުން
ފަރުހިއްލުން
މަހާރަދުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 1
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ޝަމްސުއްދީން 3
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_1_ shamshudheenIII_27-12-1932.pdf-2.pdf1932 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ6.6 MBAdobe PDFބައްލަވާ