ސުރުޚީ: 1973 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 30-Jan-1973
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަތޮޅު ކޯޓް
މަދަނީ
ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން
ވެކްސިނޭޝަން
ވިޔަފާރި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 9
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_9_ nasir_30-01-1973.pdf.pdf1973 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން40.43 MBAdobe PDFބައްލަވާ