ސުރުޚީ: 1956 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 22-Aug-1956
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިޙްލާސްތެރިކަން
މަސްޢޫލިއްޔަތު
އާއްމު މަޞްލަހަތު
ވަޒީރުލްއަުލަމް
ވަކީލުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 7
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_7_ fareed_22-08-1956.pdf.pdf1956 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ26.36 MBAdobe PDFބައްލަވާ