ސުރުޚީ: 1971 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 8-Jul-1971
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލީ ހާލަތު
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު
ތަޢުލީމް
ސިއްޙަތު
ދާހިލީ ސިޔާސަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 9
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_9_ maumoon_08-07-1971.pdf.pdf1971 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން71.41 MBAdobe PDFބައްލަވާ