ސުރުޚީ: 1975 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-1975
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢަދުލްއިންސާފު
ދާހިލީ ހިންގުން
މިނިވަންކަން
ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން
އޮޅުދޫކަރަ
ދަނޑުޮވާން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 10
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_10_ nasir_27-02-1975.pdf.pdf1975 ވަަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން46.46 MBAdobe PDFބައްލަވާ