ސުރުޚީ: 1955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 2-Sep-1955
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތެދުވެރި
ވާޖިބު
އިސްލާމްދީން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 6
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_6_ fareed_2-09-1955.pdf.pdf1955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ26.43 MBAdobe PDFބައްލަވާ