ސުރުޚީ: 1980 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 28-Feb-1980
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ
ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް
އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
މަސްވެރިކަން
ބޯޓުފަހަރު ދުއްވުން
ޓުއަރިޒަމް
ތަޢުލީމް
ޞިއްޙަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 10
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_10_maumoon_28-02-1980.pdf.pdf1980 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީބަޔާން92.94 MBAdobe PDFބައްލަވާ