ސުރުޚީ: 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 23-Feb-1978
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓްރީ
ޤާނޫނީ ހައްޤު
މަދަނީ ފައިދާ
އިސްލާމީ ކޮންފަރެންސް
ހެލްތު ސެންޓަރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 10
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_10_ nasir_23-02-1978.pdf.pdf1978 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން41.36 MBAdobe PDFބައްލަވާ