ރިޔާސީ ބަޔާން : [59] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

Logo

22 ޑިސެންބަރު 1932 ގައި އެކުލަވައިލެވުނު ފުރަތަމަ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ބަޔާނެއް އިއްވެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ރަދުންގެ ފަރާތްޕުޅުން " ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ" އަދި ޖުމްހޫރިއްޔަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން " ރިޔާސީ ބަޔާން" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްވަވައެވެ. އަދި، އެބަޔާންތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުއެރުވެއެވެ. މި ދެންނެވުނު " ޚުޠުބަތުލްއަރްޝީ " އަދި " ރިޔާސީ ބަޔާންތަކާއި " އެބަޔާންތަކަށް އެރުވުނު ޖަވާބުތައް މި ވިލީގައި ހުންނާނެއެވެ.