ސުރުޚީ: 1954 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
ތާރީޚު: 13-Sep-1954
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިސްލާމްދީން
ތެދުވެރިން
ވާޖިބުތައް
ނަސޭހަތްތައް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 6
ހުށަހެޅި ފަރާތް: އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_6_ fareed_13-09-1954.pdf.pdf1954 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ19.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ