ސުރުޚީ: 1977 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާންް
ތާރީޚު: 24-Feb-1977
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢަދުލްއިންޞާފް
މިނިވަންކަން
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ޕަރަމަނެންޓް މިޝަން
އޭލެވެލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 10
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_10_ nasir_24-02-1977.pdf.pdf1977 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން33.37 MBAdobe PDFބައްލަވާ