ސުރުޚީ: 1985 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 28-Feb-1985
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިޤްތިޞާދު
މަސްވެރިކަން
ޓުއަރިޒަމް
ދަނޑުވެރިކަން
ތަޢުލީމު
ދިވެހިން
ޞިއްޙަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 11
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_11_maumoon_28-02-1985.pdf.pdf1985 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން82.46 MBAdobe PDFބައްލަވާ