ސުރުޚީ: 1986 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-1986
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީ
ތަޢުލީމް
އިޤްތިޞާދު
ޞިއްޙަތު
މަސްވެރިކަން
ޓޫރިޒަމް
ބޯޓުފަހަރުދުއްވުން
ތަޢުލީމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 12
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_12_maumoon_27-02-1986.pdf.pdf1986 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީބަޔާން58.39 MBAdobe PDFބައްލަވާ