ސުރުޚީ: 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 24-Feb-1990
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމް
ނަޞްރުގެ ދުވަސް
އިޤްތިޞާދު
ޞިއްޙަތު
މަސްވެރިކަން
ޓުއަރިޒަމް
ތަޢުލީމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 13
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_13_maumoon_24-02-1990.pdf.pdf1990 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން50.79 MBAdobe PDFބައްލަވާ