ސުރުޚީ: 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 25-Feb-1988
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޞިއްޙީ
އިޤްތިޞާދު
ޓޫރިޒަމް
މަސްވެރިކަން
މަސްދޯނިފަހަރު
ވިޔަފާރި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މަޝްރޫޢު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 12
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_12_maumoon_25-02-1988.pdf.pdf1988 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން48.22 MBAdobe PDFބައްލަވާ