ސުރުޚީ: 1989 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 19-Feb-1989
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނޮވެންބަރު 3
ނަޞްރުގެ ދުވަސް
އިޤްތިޞާދު
މަސްވެރިކަން
ތަޢުލީމް
ޓުއަރިޒަމް
ޞިއްޙަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 12
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_12_maumoon_19-02-1989.pdf.pdf1989 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން38.68 MBAdobe PDFބައްލަވާ