ސުރުޚީ: 1993 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 24-Feb-1993
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޞިއްޙީ
ސިފައިން
އިޤްތިޞާދު
މަސްވެރިކަން
ޓޫރިޒަމް
ދަނޑުވެރިކަން
އިޖުތިމާޢީ
ޚާރިޖީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 13
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_13_maumoon_24-02-1993.pdf.pdf1993 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން59.67 MBAdobe PDFބައްލަވާ