ސުރުޚީ: 1995 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-1995
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިފައިން
ކަނޑު ދަތުރު ފަހަރު
ބޯހިމެނުން
އާބާދީ
މެދުމަދްރަސީ
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
މަސްތުވާތަކެތި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 14
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_14_maumoon_27-02-1995.pdf.pdf1995 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން2.53 MBAdobe PDFބައްލަވާ