ސުރުޚީ: 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 26-Feb-1998
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އައު ޤާނޫނުއަޞާޞީ ތަސްދީޤުކުރުން
ސާރކްގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރުންގެ ޖަލްސާ
އެސް.ޓީ.އޯ ވިޔަފާރި
މަސްވެރިކަން
އައި.ޕީ،ސީ.ސީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ތަޢުލީމް
އިޤްތިޞާދު
ކުޅިވަރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 14
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_14_maumoon_26-02-1998.pdf.pdf1998 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން74.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ