ސުރުޚީ: 1987 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 26-Feb-1987
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމު
ބޭރުފައިސާ
މަސްވެރިކަން
ޓޫރިޒަމް
އިޤްތިޞާދު
ތަރައްޤީ
ދާޚިލީ
ޚާރިޖީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 12
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_12_maumoon_26-02-1987.pdf.pdf1987 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން49.54 MBAdobe PDFބައްލަވާ