ސުރުޚީ: 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-1992
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަލްފު ހަނގުރާމަ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު
އިޤްތިޞާދު
މުވާޞަލާތު
މަސްވެރިކަން
ދަނޑުވެރިކަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 13
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_13_maumoon_27-02-1992.pdf.pdf1992 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން52.74 MBAdobe PDFބައްލަވާ