ރިޔާސީ ބަޔާން : [56] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ރަދުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވާ " ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ " އަދި ޖުމްހޫރިއްޔަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން އިއްވަވާ " ރިޔާސީ ބަޔާންތައް " އެ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅެއް އަދި ތާރީޚު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 41 56 ގެ 56
ތާރީޚުސުރުޚީ
2005-02-272005 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2006-02-232006 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2007-02-222007 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2008-02-282008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2009-03-022009 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2010-03-012010 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2011-03-032011 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2012-03-192012 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2013-03-042013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2014-03-032014 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2015-03-022015 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2016-02-042016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2017-02-062017 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2018-02-212018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2019-02-072019 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
2020-02-032020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 41 56 ގެ 56