ސުރުޚީ: 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 23-Feb-1994
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދާޚިލީ
މަސްތުވާތަކެތި
ތަޢުލީމު
މަސްވެރިކަން
ވިޔަފާރި
ސިޔާސަތު
މަޝްރޫޢު
އިޤްތިޞާދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 13
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_13_maumoon_23-02-1994.pdf.pdf1994 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން67.34 MBAdobe PDFބައްލަވާ