ސުރުޚީ: 1991 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 28-Feb-1991
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަރައްޤީ
އިޤްތިޞާދު
ޓޫރިސްޓް
މަޝްރޫޢު
ޞިއްޙީ
ތަޢުލީމު
ޚިދުމަތް
ދިވެހިން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 13
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_13_maumoon_28-02-1991.pdf.pdf1991 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން45.51 MBAdobe PDFބައްލަވާ