ސުރުޚީ: 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-2003
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިޤްތިޞާދު
ޝަރްޢީ ނިޒާމު
އަތޮޅުތައް
ޤާނޫނު
ތިމާވެށި
ކުންފުނި
ޓެކްނޯލޮޖީ
ބޭންކް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 15
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_15_maumoon_27-02-2003.pdf.pdf2003 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން69.36 MBAdobe PDFބައްލަވާ