ސުރުޚީ: 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 19-Mar-2012
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖީ.ޑީ.ޕީ
ބޭރުގެ ބާޒާރު
ހައްދުންމަތި
ސްކޮލަރޝިޕް
އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް ޑރ. މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކުު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_17_waheed_19-03-2012.pdf18.24 MBAdobe PDFބައްލަވާ