ސުރުޚީ: 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 4-Mar-2013
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއަރޕޯޓް
ޖީ.ޑީ.ޕީ
ޞިނާޢަތް
އިންވެސްޓްމަންޓް
ހަލަބޮލިކަން
ލުއި ލޯނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް ޑރ. މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކުު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_17_waheed_04-03-2013.pdf35.83 MBAdobe PDFބައްލަވާ