ސުރުޚީ: 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 3-Mar-2011
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިސްތިޤްލާލް
ޓެކްސް
ޑިއުޓީ
މެދުފަންތި
އެކްސްޕޯޓް
ބޯހިޔާވަހިކަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_17_nasheed_03-03-2011.pdf2.43 MBAdobe PDFބައްލަވާ