ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 1-Mar-2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންވެސްޓްމަންޓް
ސަލާންޖެހުން
ރެޑް ކުރެސެންޓް
މަސްތުވާތަކެތި
ބޯހިޔާވަހިކަން
މެރިކަލްޗަރ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_17_nasheed_01-03-2010.pdf43.68 MBAdobe PDFބައްލަވާ