ސުރުޚީ: 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 22-Feb-2007
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތިމާވެށި
ދިމުޤްރާތީ ޢުޞޫލު
އިޤްތިޞާދު
މަސްތުވާތަކެތި
ޢަދްލު އިންސާފު
ޤާނޫނު ޢަޞާޞީ އިޞްލާޙުކުރުން
ތަޢުލީމް
ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 16
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_16_maumoon_22-02-2007.pdf.pdf2007 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީބަޔާން28.9 MBAdobe PDFބައްލަވާ