ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 3-Mar-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދަރަނި
އިޤްތިޞާދީ
އިންފްލޭޝަން
ވައިގެ ބަނދަރު
ޓެކްނޮލޮޖީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_17_yaameen_03-03-2014.pdf24.26 MBAdobe PDFބައްލަވާ