ސުރުޚީ: 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 28-Feb-2008
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުނާމީ
މަސްތުވާތަކެތި
ޚާރިޖީ
ފަތުރުވެރިކަން
މަސްވެރިކަން
ތަޢުލީމު
ތަރައްޤީ
ސިޔާސަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 16
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_16_maumoon_28-02-2008.pdf.pdf2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން29.89 MBAdobe PDFބައްލަވާ