ސުރުޚީ: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 3-Feb-2020
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮރޯނާ ވައިރަސް
ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން
ޖިންސީ ގޯނާ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު
ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަރި ފިކުރު
ޝަރުޢީ ދާއިރާ
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް
ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބޭސްފަރުވާ
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ
އަލިފާނުގެ ހާދިޘާ
ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް
ވިސާއާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި
މާލީ އެހީ
ޓެކްސްގެ ނިޒާމް
ބަޖެޓް
އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ކޫއްޑޫ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ
އެތްލީޓުން
ރަން މެޑަލް
ސާފު ބޯފެނާ ނަރުދަމާ
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު
ބޯހިޔާ ވަހިކަން
ތިމާވެށި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 19
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_19_solih_03-02-2020.pdfrb_19_solih_03-02-202040.04 MBAdobe PDFބައްލަވާ