ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 2-Mar-2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑިމޮކްރަސީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން
ޞުލްޙަވެރި
އެއަރޕޯޓް
ޓެކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 16
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_16_nasheed_02-03-2009.pdf27.7 MBAdobe PDFބައްލަވާ