ސުރުޚީ: 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-2005
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކާރިސާ
ސުނާމީ
ޤާނޫނުއަސާސީ
ތަރައްޤީ
މަޝްރޫޢު
އިޤްތިޞާދު
ޞިއްޙީ
މަސްތުވާތަކެތި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 16
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_16_maumoon_27-02-2005.pdf.pdf2005 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން36.25 MBAdobe PDFބައްލަވާ