ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް : [2682] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

Logo

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުހެދުމާއި، ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ހުރި މިދެންނެވި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް މި ވިލި މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.