ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ : [293] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ދުވަސްވަރު އެކުލަވައިލެވުނު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ( ޕާލަމަންޓް) ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި، މަޖިލިސްތަކާއި އަދި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ މެންބަރުން ވަކިން މި ޖަމާ މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވައިލެވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 293
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-06-022014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-082014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-092014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-142014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-152014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-162014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-212014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-222014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-07-232014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-042014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-052014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-06-092014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-062014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-112014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-122014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-132014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-182014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-192014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-202014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާ
2014-08-252014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޖަލްސާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 293